DERNEĞİN TANIMI   Madde 1

Madde 1)

Derneğin adı : Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği olup, Genel Merkezi İstanbul’dadır. Derneğin kısaltılmış adı: YTÜMED’dir. Faaliyet alanı: Ülke genelinde, yurt içi ve dışında faaliyet gösterir. Şube ve temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI   Madde 2

Madde 2)

Derneğin amacı : Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları arasındaki dayanışmayı sağlamak ve arttırmak, mezunlar ile üniversite arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, mezunların birbiriyle Sosyal, Kültürel ve Mesleki alanlarda fikir alışverişinde bulunmalarına yardımcı olmak , mezunların sorunlarıyla ilgilenmek, Türkiye’de Yüksek Eğitimin her yönü ile gelişmesini sağlamak, Yıldız Teknik Üniversitesi ismi ile faaliyet gösteren diğer Dernek, Vakıf ve Kuruluşlarla temas ve işbirliği içinde bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluşların çalışmalarına katılmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ   Madde 3

Madde 3)

Derneğin çalışma konuları ve çalışma biçimi aşağıda belirtilmiştir.

3.1)Mezunların, Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi ve kendi aralarındaki iletişimi sağlamak ve geliştirmek,

3.2)Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayalı ilişkileri geliştirmek,

3.3)Üyelerin sosyal, kültürel, moral ve mesleki kalkınmasında katkılarda bulunmak,

3.4)Sosyal ve sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici etkin çalışmalar yapmak,

3.5)Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak,

3.6)Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile ana tüzük hükümleri uyarınca, Asıl, Fahri, Onursal üye kaydeder,

3.7)Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yıldız Teknik Üniversitesi ile Derneğin Kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korumasına çalışır,

3.8)Topluma ve özellikle Yıldız Teknik Üniversitesine yararlı olacak hizmeti ve projeleri geliştirir, uygular, başarılı olan öğrenci ve üyeleri ödüllendirir,

3.9)Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar, geliştirilecek her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, yönetmek ve / veya işletmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar,

3.10)İlgili Bakanlık izni ile, Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar , forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler , konserler, spor ve benzeri yarışmalar düzenler,

3.11)Milli Eğitim Bakanlığı izni ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte meslek kursları düzenleyip, sertifika verir,

3.12)Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da konularında uzman kişiler aracılığıyla amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yaptırır,

3.13)Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır ve satar, üzerine her türlü hakları koydurabilir, kiraya verebilir, işletebilir, her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır menkul değerler ve haklar alabilir,

3.14)Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar ve dağıtır,

3.15)İlgili Bakanlık izni ile yurtiçi ve yurtdışı her türlü gezi düzenler ya da düzenletir,

3.16)Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır,

3.17)Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur,

3.18)Dernek yukarıda belirtilen çalışmaları ve diğer faaliyetlerini yaparken hiç bir şekilde siyasetle uğraşamaz, Dernekler Kanunu’nun yasakladığı bütün durum ve faaliyetlerden kaçınır.

ÜYELİK TÜRLERİ   Madde 4

Madde 4)

Derneğin üç tür üyeliği vardır.

4.1)Asıl üyelik : Kuruluşundan bu yana Yıldız Teknik Üniversitesinin herhangi bir bölümünden (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) mezun olanlar Derneğin asıl üyesi olabilirler.

4.2)Fahri üyelik : Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olmak şartı aranmaksızın Yıldız Teknik Üniversitesinde kadrolu öğretim elemanları, Yıldız Teknik Üniversitesinde görevleri devam ettiği sürece fahri üyeliğe kabul edilebilirler. Ancak, Yıldız Teknik Üniversitesinde en az beş (5) yıl kadrolu görev yapanların fahri üyelikleri ömür boyu devam eder.

4.3)Onursal üyelik : Ülkeye, Yıldız Teknik Üniversitesine ya da Dernek amaç ve çalışma konularına etkin ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler, Yönetim Kurulu onayı ile Onursal üye seçilebilirler.

4.4)Fahri ve onursal üyelerin üyelik işlemleri asil üyelik ile aynıdır. Fahri ve onursal üyeler toplantılara katılıp söz alabilirler ancak organlarda görev alamaz ve oy kullanamazlar. Kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz .

ÜYELİK KOŞULLARI   Madde 5

Madde 5)

Üyelik koşulları aşağıda belirtilmiştir.

5.1)Medeni hakları kullanmaya sahip olmak,

5.2)Kamu haklarından yasaklanmış bulunmamak,

5.3)Yüz kızartıcı suçlardan veya Dernekler Kanunun kurulmasını yasakladığı Dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş bulunmak,

5.4)Ağır hapis cezasına çarptırılmış olmamak,

5.5)Yönetim kurulunun tespit ettiği giriş ödeneği ve Genel Kurulca belirlenen yıllık aidat ödeneği ile Dernek Tüzüğüne uymayı kabul etmek,

Üyelik, iki dernek üyesinin teklifi, üyelik komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile kesinleşir.

ÜYELİK İŞLEMLERİ   Madde 6

Madde 6)

Üyelik koşullarını taşıyan adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

6.1)Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunması

6.2)Üyelik Formunun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi, üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

6.3)Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra Dernek üye Defterine kimliğinin işlenmesi ve üye Kimlik Belgesinin verilmesi,

6.4)Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları, mezun oldukları yıl istedikleri takdirde giriş aidatı ve yıllık aidat ödemeksizin 2 yıl süresince YTÜMED'e üye olma hakkına sahiptirler. Ancak bu üyeler yönetim kurulu tarafından belirlenen kimlik bedeli ödemekle yükümlüdürler. Bu üyeler ikinci yılın sonunda yıllık ödentilerini dernek tüzüğünün 33.maddesinde belirtilen şekilde ödemekle yükümlüdürler.Üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu Kararı kesin olup hiç bir yere itiraz edilemez.

ÜYELİKTEN AYRILMA   Madde 7

Madde 7)

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileğiyle sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurlu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların, yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA   Madde 8

Madde 8)

8.1)Ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki Olağan Genel Kurul Toplantısına katılamayanlar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmalarının yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokanlar ve Dernek yönetmeliklerine aykırı davrananların durumu Yönetim Kurulunca incelenir. Gerekirse savunmaları alınır ve varılacak sonuca göre uyarıda bulunulabilir.

8.2)Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar Dernek çalışmaları ve varlığı üzerinde hak ileri süremezler.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER   Madde 9

Madde 9)

Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir.

9.1)Üyelik sıfatı sona eren üyenin “Dernek Üye Defterin “ deki kaydı derhal silinir,

9.2)Ölen üye dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin ödentileri, yararlanma veya borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir,

9.3)Ölen üyenin varsa eşi , ölüm tarihini izleyen bir yıl içinde , başvurması durumunda aile konumuna kabul edilir.

TESİSLERDEN YARARLANMA   Madde 10

Madde 10)

Üyeler ile üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konukları Derneğin tüm tesislerinden , özel yönetmeliklerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyeler dışındaki kişilerin yaralanma konumları aşağıda gösterilmiştir.

10.1)AİLE KONUMU : Üye eşi ile on sekiz (18) yaşından küçük çocukları ve ölen üyenin eşi başvuru üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile aile konumuna alınırlar.

18 yaşından küçük çocuklarla ortaöğretim öğrencilerinin tesislerden yararlanmaları ve çalışmalara katılmaları veli ya da vâsilerin yazılı izinlerine bağlıdır.

10.2)KONUK KONUMU : Üyelerin birlikte oldukları konukları, lokal ve tesislerden yararlanabilirler.

Yararlanma konumlarına giren kişiler, tesislerin Yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar.

DERNEĞİN ORGAN VE GÖREVLERİ   Madde 11

Madde 11)

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

11.1)Merkez Genel Kurul,

11.2)Merkez Yönetim Kurulu,

11.3)Merkez Denetleme Kurulu,

11.4)Merkez Danışma Kurulu,

11.5)Merkez Onur Kurulu,

11.6)Şube kurulması halinde, Şubelerin, Genel, Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulları.

MERKEZ GENEL KURULU   Madde 12

Madde 12)

Merkez Genel Kurulu Derneğin en yetkili ve en üst organıdır. Genel Kurul, toplantı tarihinden en az üç gün önce kayıt olan ve aidat borcu bulunmayan asıl üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, 2 yılda bir Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Kuruluşunu yapmış olan şubeler Genel Kurulda en az üç (3) delege, en fazla asıl üye sayısının %10’u oranında katılımda bulunabilirler. İlk toplantıda Genel Kurula katılma hakkı olan asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur.

Madde 13)

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ   Madde 14

Madde 14)

Genel Kurul Toplantılarında, aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

14.1)Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi “ ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

14.2)Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Sekreteri seçilir.

14.3)Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

14.4)Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

14.5)Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin kapatılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU   Madde 15

Madde 15)

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

15.1)Dernek üye sayısının beşte biri (1/5) ‘nin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

15.2)Yönetim Kurulunun Genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

15.3)Denetleme Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar,

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ   Madde 16

Madde 16)

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

16.1)Türk Yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

16.2)Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

16.3)Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerini seçmek,

16.4)Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerin aklamak,

16.5)Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlamak,

16.6)Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

16.7)Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak.

16.8)Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

16.9)Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması yada bunlarla işbirliğinde olması, kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

16.10)Derneğin kapatılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

16.11)Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde, Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

16.12)Derneğin şubelerinin açılmasına, yetkilerinin saptanmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULU   Madde 17

Madde 17)

Derneğin Yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

17.1)Yönetim Kurulu gizli oyla seçilmiş onüç (13) asıl üye ile yedi (7) yedek üyeden oluşur.

17.2)Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır,

17.3)Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki (2) yıl süre ile görev yapar,

17.4)Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantıda bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler,

17.5)Yönetim Kurulu, en az altı (6) üye ve Başkan veya Başkan Yardımcısı hazır bulunarak her ay olağan olarak toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Geçerli özürü olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa katılmayan üye Yönetim Kurulundan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır.

YÖNETİM KURULUNUNUN GÖREV VE YETKİLERİ   Madde 18

Madde 18)

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

18.1)Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

18.2)Genel Kurul kararı ile kendisine verilen yetki doğrultusunda yine Genel Kurul kararı ile belirlenen yerlerde dernek şubelerinin açılmasına, yetkilerinin saptanmasına ve kurucularının belirtilmesine karar vermek.

18.3)Derneği, Başkan aracığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

18.4)Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,

18.5)Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

18.6)Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına, aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmalarına karar vermek,

18.7)Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

18.8)Danışma Kurulunu oluşturmak,

18.9)Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

18.10)Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

18.11)Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

18.12)Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara destek kararı vermek,

18.13)Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

18.14)Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulunda, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim etmek,

18.15)Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

DENETLEME KURULU   Madde 19

Madde 19)

Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda, açık oyla, iki yıl için seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

Denetleme Kurulu, Başkanının çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanır. Geçerli özrü olmadan toplantıya katılmayan üye Kuruldan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2) dir.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir .

19.1)Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,

19.2)Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,

19.3)Yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilânço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

19.4)Yönetim Kurulunun toplantılarına, Yönetim Kurulunun daveti üzerine, oy hakkı olmaksızın katılmak.

DANIŞMA KURULU   Madde 20

Madde 20)

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Eski Başkanları, Fahri ve Onursal Üyeler ile Yıldız Teknik Üniversitesi topluluğundan, Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunluk oyuyla seçilmiş en az yedi (7) kişiden oluşur.

Danışma Kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.

Danışma Kurulu, Başkanı ya da Yönetim Kurulu Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantı karar tutanağının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ   Madde 21

Madde 21)

Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1)Dernek amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,

21.2)Dernek ve Yıldız Teknik Üniversitesinin kamuoyunda saygınlığını arttıracak çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

21.3)Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında görüşlerini Yönetim Kuruluna sunmak,

21.4)Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ile önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

21.5)Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkındaki görüş ve kanılarını belirtmek.

ONUR KURULU   Madde 22

Madde 22)

Genel Kurul tarafından, iki yıl için belirlenecek üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sözcüsünü belirler. Her ay toplanır.

ONUR KURULUNUN GÖREVLERİ   Madde 23

Madde 23)

Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca, üyelikten çıkarılma konuları hakkında inceleme yapıp, Yönetim Kurulu onayına sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmak.

ORTAK HÜKÜMLER   Madde 24

Madde 24)

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

YÜRÜTME BİRİMİ   Madde 25

Madde 25)

Dernek Yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.

Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak, lokal ve tesislerin kurulması, iktisadi işletmeler ve vakıfların Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

 

UZMAN DANIŞMANLAR   Madde 26

Madde 26)

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan Uzman danışman, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulları ile Yürütme Birimine danışmanlık yaparlar.

ÇALIŞMA KOMİTELERİ   Madde 27

Madde 27)

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma komiteleri kurabilir.

Çalışma Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarına ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma, ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ   Madde 28

Madde 28)

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektiği ölçülerde Yürütme Birimi Görevlileri Yönetim kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Hakları Yönetmeliği “ nde gösterilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU   Madde 29

Madde 29)

Gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açılabilir. Genel Kurul kararı ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri ikamet eden en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi ve izni Dernek Yönetim kurulunca verilir. Derneğin Merkez Yönetim Kurulu, kurulacak şube ve bunun için yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu hakkında aldığı kararı, karar defterine yazıp altını imzalar. Bu kararın tasdikli bir örneği veya fotokopisi ilgili şube kurucularına verilir ya da gönderilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.

ŞUBELERİN HUKUKSAL DURUMU   Madde 30

Madde 30)

Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; Dernek merkezi ile ilişki ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerden doğan hak ve borçlarından ötürü şubenin sorumlu olduğu bağımsız konutlu dernek iç organıdır.

Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulunca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği” nde gösterilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI , GÖREV VE YETKİLERİ   Madde 31

Madde 31)

Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

31.1)Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile 2 yılda bir Mart ayında toplanır.

31.2)Şube Yönetim Kurulu : Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

31.3)Şube Denetçileri : Şube Genel kurulunda seçilen üç asıl ve üç yedek Denetçiden oluşur.

31.4)Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 14, 15, ve 16. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

31.5)Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 17. ve 18. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

31.6)Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 19. maddesindeki Hükümler kıyasen uygulanır.

31.7)Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez - şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak “ Şubeler Yönetmeliği “ nde gösterilir.

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI   Madde 32

Madde 32)

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur . Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 ocak tarihi ile onaylamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon kat sayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.

Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Madde 33)

Derneğin gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

33.1)Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olarak, 2006 yılı için elli yeni türk lirası (50 YTL), 2007 yılı için elli yeni türk lirası (50 YTL) üyeliğe kabul edilen üyeler için, öngörülen tutardır.

33.2)Yıllık Ödenti: Genel Kurulca Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince zorunlu tutarlar olup, elli yeni türk lirası (50 YTL)’dir.

33.3)Yararlanma Payı : Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların Dernek, Lokal ve Tesislerinden yaralanmak istedikleri takdirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.

33.4)Katılma Payı : Lokal ve Tesislerin yeniden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen proje giderlerini karşılamak amacı ile çalışma dönemi bütçesine konulan tutar olup üyelerden ve tahsil edilir.

33.5)Dernek şubelerine kaydedilen üyelerden alınan giriş ve yıllık ödentilerinin % 50 oranındaki tutarı Genel Merkeze aktarılır.

33.6)Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,

33.7)Her türlü yayın ve piyango satışları iletoplantı, fuar, gösteri , konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

33.8)Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplam Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

33.9)Ortaklıklar ve İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

33.10)Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,

33.11)Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde yer alan gelirler, derneğin yararlanabileceği gelirlerdir.

Dernek siyasi partilerden , işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi İçişleri Bakanlığının izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz .

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM VE BORÇLANMA USULÜ   Madde 34

Madde 34)

Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıdaki yöntemler uygulanır .

34.1)Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentinin tümü Nisan ayında tahsil edilir. Yönetim Kurulu, ödenmesi geciken ödentiler için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir.

34.2)Dernek gelirleri , Dernekler kanunu ve yönetmeliği esaslarına uygun olarak, Dernekçe bastırılan Alındı Belgesi veya banka dekont ve hesap özeti ile tahsil edilir.

34.3)Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, fiş, makbuz alınır veya tutanak tutulur. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

34.4)Derneğin Borçlanma Usulleri; Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, toplam yıllık üye aidat gelirinin %50’sini geçemez.

34.5)Alındı Belgeleri ile fatura, fiş,makbuz ve tutanaklar ile harcama belgelerini saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DEFTERLER   Madde 35

Madde 35)

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a-)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b-)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ   Madde 36

Madde 36)

Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki, (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

DERNEĞİN KAPATILMASI   Madde 37

Madde 37)

Dernek, özellikle kapatılma için çağırılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Olağan Üstü Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile kapatılabilir.

İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde, ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul Üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin kapatılması konusu görüşülür. Ancak, kapatılma kararının, hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin kapatılması, Yönetim Kurulu tarafından, beş (5) gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ   Madde 38

Madde 38)

Dernek Ana Tüzüğünde, hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER   Madde 39

Madde 39)

Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesine ilişkin olarak belirlenmiş organları, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi, eş yürütüm sağlanması, üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, çalışma programı ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi ve ayrıca Dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yolların kurallara bağlanması, etkenlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzerlerine ilişkin konularda uzman elemanların raporlarına dayanarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için Genel Kurul kararından geçmek sureti ile yönetmelik ve yönergeler yayınlanarak sağlanır.

İÇ DENETİM ŞEKLİ   Madde 40

Madde 40)

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

YÜRÜRLÜK   Madde 41

Madde 41)

Bu Ana Tüzük 29 M AYIS 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME   Madde 42

Madde 42)

Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.