ÜYELİK BİLGİLENDİRME

Üyelerimiz


Üyelik Türleri

Asıl üyelik :Kuruluşundan bu yana Yıldız Teknik Üniversitesinin herhangi bir bölümünden (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) mezun olanlar Derneğin asıl üyesi olabilirler.

Fahri üyelik : Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olmak şartı aranmaksızın Yıldız Teknik Üniversitesinde kadrolu öğretim elemanları, Yıldız Teknik Üniversitesinde görevleri devam ettiği sürece fahri üyeliğe kabul edilebilirler. Ancak, Yıldız Teknik Üniversitesinde en az beş (5) yıl kadrolu görev yapanların fahri üyelikleri ömür boyu devam eder./p>

Onursal üyelik : Ülkeye, Yıldız Teknik Üniversitesine ya da Dernek amaç ve çalışma konularına etkin ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler, Yönetim Kurulu onayı ile Onursal üye seçilebilirler.

Fahri ve onursal üyelerin üyelik işlemleri asil üyelik ile aynıdır. Fahri ve onursal üyeler toplantılara katılıp söz alabilirler ancak organlarda görev alamaz ve oy kullanamazlar. Kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.


Üyelik Koşulları

Medeni hakları kullanmaya sahip olmak,

Kamu haklarından yasaklanmış bulunmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan veya Dernekler Kanunun kurulmasını yasakladığı Dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş bulunmak,

Ağır hapis cezasına çarptırılmış olmamak,

Yönetim kurulunun tespit ettiği giriş ödeneği ve Genel Kurulca belirlenen yıllık aidat ödeneği ile Dernek Tüzüğüne uymayı kabul etmek,

Üyelik, iki dernek üyesinin teklifi, üyelik komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile kesinleşir.


Üyelik İşlemleri

Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunması,

Üyelik Formunun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi, üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra Dernek üye Defterine kimliğinin işlenmesi ve üye Kimlik Belgesinin verilmesi,

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları, mezun oldukları yıl istedikleri takdirde giriş aidatı ve yıllık aidat ödemeksizin 2 yıl süresince YTÜMED'e üye olma hakkına sahiptirler. Ancak bu üyeler yönetim kurulu tarafından belirlenen kimlik bedeli ödemekle yükümlüdürler. Bu üyeler ikinci yılın sonunda yıllık ödentilerini dernek tüzüğünün 33.maddesinde belirtilen şekilde ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu Kararı kesin olup hiç bir yere itiraz edilemez.


Üyelikten Ayrılma

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileğiyle sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurlu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların, yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır.


Üyelikten Çıkarılma

Ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki Olağan Genel Kurul Toplantısına katılamayanlar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmalarının yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokanlar ve Dernek yönetmeliklerine aykırı davrananların durumu Yönetim Kurulunca incelenir. Gerekirse savunmaları alınır ve varılacak sonuca göre uyarıda bulunulabilir.


Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği

Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar Dernek çalışmaları ve varlığı üzerinde hak ileri süremezler.