YTÜMED Üye Bilgi Sistemi

26 Mart 2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 21, 22, 23 ve 24.Maddesi uyarınca; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklik gereğince dernek üyeliğine devam edenlerin (adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarası vb. bilgilerin) merkezinin bulunduğu dernekler birimine elektronik ortamda DERBİS sistemine bildirir/kaydeder. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 32 nci maddenin birinci fıkrasının (s) bendi hükmü uygulanır” denmektedir. Bu kanuna göre üyelerimize ait bilgiler güncellenerek/tamamlanarak elektronik ortamda DERBİS sistemine kaydedilecektir.